Silent Hi-Power Honda Jazz

ModelGK3, GK5
EngineL13B, L15B
Year13/09-
Code32016-AH031