Hi-Power SPEC-L Honda Civic Type R

ModelFK8
EngineK20C
Year17/09-
Code31019-AH006